Monday, February 1, 2016

Փետրվար ամսվա անելիքներ

Դիջիտեքյան ուսումնասիրություններ
<<Կարդում ենք Թումանյան>>  նախագիծ
Մայրենի լեզվի օրեր

No comments:

Post a Comment

Թատրոն-ճամփորդության հայտի ուսումնասիրություն

Ուսումնասիրությունն արվել է ըստ ուսումնական ճամփորդության կազմակերպման կարգի: Ուսումնասիրությունը կատարվել է ըստ այս ենթակ...