Monday, September 29, 2014

Անգլերենի ընտրությամբ գործունեություն. խոսքի մշակույթ

Ծրագիր

No comments:

Post a Comment

Թատրոն-ճամփորդության հայտի ուսումնասիրություն

Ուսումնասիրությունն արվել է ըստ ուսումնական ճամփորդության կազմակերպման կարգի: Ուսումնասիրությունը կատարվել է ըստ այս ենթակ...