Tuesday, September 22, 2015

Առած-ասացվածքներ


Հայկական առածներ
Առած-ասացվածքներ
Առած-ասացվածքներ

No comments:

Post a Comment

Թատրոն-ճամփորդության հայտի ուսումնասիրություն

Ուսումնասիրությունն արվել է ըստ ուսումնական ճամփորդության կազմակերպման կարգի: Ուսումնասիրությունը կատարվել է ըստ այս ենթակ...